Dina rättigheter

Du får inte bli behandlad sämre för att du klagar. Du ska bli bra bemött och du ska få ett svar på ditt klagomål efter max fyra veckor.

Lyssna Skriv ut

Rättigheter när du klagar

Vad du kan förvänta dig, kräva och påverka som brukare, skiljer sig åt beroende på vilken insats eller stöd du har. Men du har alltid rätt att klaga! När du klagar finns det saker som du ska kunna förvänta dig, oavsett vad ditt klagomål handlar om.

Att ditt klagomål tas emot

Ditt klagomål ska tas emot. Förvaltningen ska inte avfärda dig och säga att de inte vill veta av ditt klagomål.

Att någon läser och tar ställning till ditt klagomål

Ditt klagomål ska inte bara lämnas liggande. Någon som är ansvarig för det som ditt klagomål handlar om ska läsa och ta ställning till ditt problem.

Att du får ett svar, inom max 4 veckor

Om du har bett om att få ett svar på ditt klagomål, så ska du få det! Enligt Göteborgs Stads rutiner, ska svaret komma inom max fyra veckor.

Att ditt klagomål registreras

Om du skickar ett skriftligt klagomål till Göteborgs Stad, så blir det en allmän handling som ska registreras. Det är en del av offentlighetsprincipen.

Att ditt klagomål registreras betyder att det inte kan “försvinna” eller tappas bort, och att det kommer med i statistiken som visar politiker och tjänstepersoner hur stadens verksamheter fungerar.

Att du blir bra bemött

Göteborgs Stad ska alltid bemöta dig på ett sakligt och korrekt sätt. Det gäller även när du klagar. Det är inte tillåtet att på något sätt straffa dig eller ge dig sämre service för att du klagar.

Att du blir behandlad lika

Du ska få samma bra bemötande oavsett vem du är. I diskrimineringslagen finns sju skyddade diskrimineringsgrunder:

  • kön
  • könsöverskridande identitet eller uttryck
  • etnisk tillhörighet
  • religion eller annan trosuppfattning
  • funktionsnedsättning
  • sexuell läggning
  • ålder

Du får inte behandlas sämre på grund av någon av de skyddade diskrimineringsgrunderna. Du kan läsa mer om diskriminering på Diskrimineringsombudsmannens hemsida.

Att klagomål om missförhållanden rapporteras

Om ditt klagomål tyder på ett missförhållande inom en verksamhet som regleras av socialtjänstlagen, LSS eller hälso- och sjukvårdslagen, måste personalen skriva en Lex Sarah-rapport.