Klagomål och offentlighetsprincipen

Offentlighetsprincipen ger varje medborgare rätt till insyn i hur offentliga verksamheter fungerar.

Lyssna Skriv ut

Du har rätt till insyn

Du har rätt till insyn i Göteborgs Stads verksamheter. Det kallas offentlighetsprincipen, och är så viktigt för demokratin att det står i en av Sveriges grundlagar:

”Till främjande av ett fritt meningsutbyte och en allsidig upplysning skall varje svensk medborgare ha rätt att taga del av allmänna handlingar.” (Tryckfrihetsförordningen, 2 kap 1 §)

Tack vare offentlighetsprincipen kan vi som bor i Göteborg ta del av klagomål, och tillsammans granska hur stadens verksamheter fungerar.

Du kan be om att ta del av både klagomål som du själv har skickat till Göteborgs Stad, och klagomål som har skickats av andra personer.

Så här kan du ta del av klagomål

Det lättaste är att höra av sig till registratorn i den förvaltning som har ansvarar för verksamheten som du är intresserad av. Du når registratorn genom att mejla förvaltningens förvaltningsbrevlåda.

Om du är osäker på vart du ska vända dig kan du alltid kontakta Göteborgs Stads kontaktcenter på goteborg@goteborg.se.

www.allmanhandling.se finns många praktiska tips om hur man gör för att ta del av allmänna handlingar.

Klagomål är allmänna handlingar

Skriftliga klagomål är allmänna handlingar. Med “allmänna handlingar” menas information som alla har rätt att be om att få ta del av.

Men innan en allmän handling får lämnas ut, ska Göteborgs Stad bedöma om några uppgifter i handlingen ska beläggas med sekretess – alltså vara hemliga.

Klagomål är ofta offentliga handlingar

Om det inte finns några hemliga uppgifter i handlingen, eller om bara vissa detaljer (som till exempel ett namn) är hemliga, kallas handlingen för en offentlig handling.

Då har du rätt att ta den av den!

Klagomål ska registreras

Det är ingen vits att ha rätt att del av information, om ingen vet var informationen finns. Därför måste Göteborgs Stad hålla ordning på alla sina allmänna handlingar, så att de blir lätta att hitta och inte försvinner.

Det gäller även klagomål. Klagomål får inte tappas bort eller slängas hur som helst!

Diarium, pärm eller ingen ordning alls?

Myndigheter registrerar ofta allmänna handlingar i ett diarium. Ett diarium är en databas där varje handling får ett eget nummer.

Det kan också vara okej att hålla handlingar ordnade “på annat sätt”, till exempel i en vanlig pärm.

Oviktiga handlingar, som reklamblad eller mejl med enkla faktafrågor, behöver varken registreras eller hållas ordnade på annat sätt.