Klaga, överklaga eller anmäla?

 • Överklaga om du vill ändra ett myndighetsbeslut.
 • Klaga om du är missnöjd med hur en verksamhet fungerar i praktiken.
 • Anmäl till en tillsynsmyndighet om det inte hjälper att klaga.
Lyssna Skriv ut

Överklaga ett myndighetsbeslut

När en myndighet bestämmer något som är riktat mot dig som person kallas det för myndighetsbeslut.

De flesta myndighetsbeslut går att överklaga. Det betyder att du har rätt att tala om att du är missnöjd med beslutet och att du vill att det ska prövas i en domstol

Exempel på myndighetsbeslut som du kan överklaga:

 • När grundskoleförvaltningen fattar beslut om skolskjuts.
 • När socialtjänsten fattar beslut om plats på äldreboende.

Domstolen bestämmer vem som har rätt

Domstolen ska väga dina argument mot kommunens, och jämföra med vad som står i lagen. Om domstolen tycker att kommunens beslut är fel, kan den fatta ett nytt beslut som ska gälla istället.

Det är oftast förvaltningsrätten som är första instans när du överklagar ett myndighetsbeslut.

Många regler när du överklagar

Det finns många regler som styr hur man överklagar. Det kan vara olika regler som gäller, beroende på vad du ska överklaga. När du får ett skriftligt myndighetsbeslut ska det innehålla information om hur du ska göra.

Tips! Läs mer om att skriva en överklagan
Funkaportalens guide


Klaga på en verksamhet

Om du är missnöjd med hur en verksamhet fungerar i praktiken, kan du inte överklaga. Istället ska du klaga.

Exempel på när du kan klaga:

 • Om handläggaren på socialtjänsten är svår att få tag på eller har ett dåligt bemötande.
 • Om hemtjänsten kommer för sent eller missköter sina uppgifter.

Förvaltningen eller verksamheten tar hand om ditt klagomål

Till skillnad från när du överklagar, är ingen domstol inblandad när du klagar. Det är istället förvaltningen som ansvarar för verksamheten som ska hantera ditt klagomål.

Det är ofta verksamhetens chef som utreder klagomålet och bestämmer om någonting i verksamheten ska ändras.

Inga särskilda regler för att klaga

Till skillnad från när man överklagar, finns det inte så många regler som styr hur man gör för att klaga.

 • Det finns ingen tidsgräns för att klaga.
 • Du kan klaga muntligt eller skriftligt. Vi rekommenderar att du klagar skriftligt.
 • Förvaltningen eller verksamheten bestämmer själva om någonting i verksamheten ska ändras.
 • Kommunen ska använda klagomål för att förbättra kvaliteten.

Anmäla en verksamhet

Det finns statliga myndigheter som har ansvar för att utöva tillsyn över kommunala verksamheter. Om myndigheterna upptäcker brister, kan de tvinga verksamheterna att åtgärda problemen, eller att betala viten som straff.

Tips: Läs mer om att anmäla en verksamhet till en tillsynsmyndighet på Gå vidare med ditt klagomål.

Olika regler för att anmäla

Varje tillsynsmyndighet har olika regler för hur anmälan ska göras.

Om du alls kan anmäla en verksamhet, och till vilken tillsynsmyndighet du ska skicka din anmälan, beror på vad ditt problem handlar om.

Om ditt problem gäller: